บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ตั้งอยู่ถนนหนทาง ราชดำเนิน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ใกล้กับ วัดพระบรมธาตุ อยู่ในเขตพื้นที่ เดียว กับค๊อฟฟี่ช็อป

ไทชิ ตึกเรือน ทรงปั้นหยา อายุ กว่า 108 ปี ข้างหลังนี้ ทำขึ้น โดยนายเขียน

มา ลยานนท์ ซึ่งได้รับ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็น “ขุน เมืองวุฒิ

วิภาควิจารณ์” นายอำเภอ เมือง เปลี่ยน ซึ่ง ถัดมา ได้ ใช้บ้าน รวมทั้ง ที่ดิน เปิด

เป็น สถานศึกษา เมือง วุฒิ วิทยารวมทั้ง แปลง ชื่อ เป็น สถานที่เรียน นคร วิทยา

สุดท้าย เมื่อปีพุทธศักราช 2482 แต่ จากนั้น ได้ปิดตัว ลง เมื่อปี พุทธศักราช

2529 รวมทั้งถัดมาใน คราวหลัง นาย สบาย ตรี สัต ย จำพวก ผู้สืบสกุล ของ ขุน

เมืองวุฒิ วิภาควิจารณ์ ได้ ปฏิบัติการ ซ่อม เปลี่ยนแปลง บ้าน ข้างหลังนี้ อีกที

ฟื้นฟู สู่ ภาวะ ที่ งดงาม กับ เปิด เป็น สถานที่เที่ยว เพื่อคนรุ่นใหม่ ได้เยี่ยมชม และ

ก็ศึกษาเล่าเรียน สำหรับ คนที่ ให้ความสนใจ อย่างแท้จริง โดย บ้าน ขุน เมือง วุฒิ

ได้รางวัล ตึกรักษาศิลป สถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสัมพันธ์ นัก

ออกแบบ ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ยูฟ่าเบท