ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ เป็นสถานที่ รวบรวม สงวน รักษา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา วิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญทางสงคราม และมีวัตถุที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่นี่นับเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณและของเก่าที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนกาญจนบุรี ภายในศูนย์วัฒนธรรมแบ่งห้องจัดแสดงเป็นสองชั้น ชั้นล่างเป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลา

ส่วนชั้นบนคือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านห้องต่างๆ ที่มีทั้งห้องประวัติศาสตร์ ห้องศาสนาและประเพณีซึ่งมีหนังสือไทยโบราณและศิลปะวัตถุล้ำค่าufa เมื่อออกมาด้านนอก บริเวณด้านข้างจะพบกับหลุมขุดค้นทาง ประวัติศาสตร์สำหรับผู้สนใจศึกษาด้านโบราณคดี

เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ของจังหวัดกาญจนบุรี จัดแสดงเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือในการจับปลา มีห้องประวัติศาสตร์ห้องศาสนาและประเพณี มีหนังสือไทยโบราณและศิลปวัตถุต่างๆ