Space Sweepers

Space Sweepers

Space Sweepers

Space Sweepers ภายหลังกำเนิด ในอนาคต 2092 เมื่อ โลก มนุษย์ พบเจอปัญหา มลพิษ อย่าง

มากด้วยเหตุว่า ทะเลทราย กำเนิด แผ่กระจายวงกว้างขึ้น รวมทั้ง ทำให้ ต้นไม้ ไม

สามารถที่จะแพร่พันธุ์ ได้ ต้นเหตุ ดังที่กล่วผ่านมาแล้ว ทำให้สภาพภูมิอากาศบน

โลกเป็นพิษ ทำให้ผู้คน ที่ยัง จำเป็นต้อง จำทน อยู่ บน ผืนโลก จำเป็นต้อง ใส

หน้ากาก กรอง อากาศหายใจ อยู่เสมอ เวลา ในตอนที่บริษัท UTS ของเจมส์ ซัล

ลิแวน ผู้ครอบครองอาณานิคม ใน อวกาศ ซึ่ง สร้ง โลก เลียนแบบ ที่ โคจร อยู่ รอบ

โลกมนุษย์ซึ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ ของ คน บน นั้น จัด ได้ว่าแตกต่างกัน กับคน บน

โลกราวฟ้ากับ เหว ซึ่งอัตราส่วน ของ คน บน โลก ต่อ อาณานิคมอวกาศนั้นอยู่ที่ อ่านต่อ